לָחַש

לָחַש
לָחַשII (b. h.; cmp. חָשָׁה, נָחַש) to whisper. Ber.22a לְחָשָׁהּ לר׳וכ׳ said it in a whisper to R. A.Esp. to whisper an incantation, to charm. Snh.X, 1 (90a) הלוֹחֵש על המכהוכ׳ he who mumbles over a wound reciting the verse (Ex. 15:26) Ib. 101a לוֹחֲשִׁין לחישתוכ׳ you may whisper a charm over bites of serpents and scorpions on the Sabbath; (Rashi: charm serpents to make them innocuous). Y.Sabb.XIV, 14c bot. לוחשין לעיןוכ׳ you may cure by charm a sore eye ; a. v. fr. Pi. לִחֵש same, 1) to whisper, hiss (of the serpent); to inform. Tanḥ. Vaëra 4 (ref. to Ber.V, 1, v. כְּרִיכָה) מה הנחש מְלַחֵש והירג אף המלכות מְלַהֶשֶׁתוכ׳ as the serpent hisses and kills, so does the (Boman) government hiss (inform) and kill; (read:) הוא נותן את האדם בבית האסורין והוא מלחש עליו והורגו the same (officer) puts a man in prison and the same informs against him and puts him to death; Ex. R. s. 9.Tanḥ. Balak 14 מְלַחֲשִׁין אחריו ברוך שםוכ׳ they (the demons) repeat after him in a low voice, Blessed be the name ; Num. R. s. 20; a. e.Trnsf. to incite, mislead. Ber.7b; Meg.6b ואם לִחֶשְׁךָ אדם לומרוכ׳ and if one mislead thee saying ; Gitt.23b. Num. R. s. 4 מי לחשך שהוציאוכ׳ who told thee that the Lord discharged the first-born (in disgrace) ?Erub.91a מי לחשך, read הלכה כר״ש, as ib. 74a, v. Rabb. D. S. a. l. note 90. Nif. נִלְחַש (with ל) to be hissed at, be incited. Koh. R. to X, 11 אין הנחש …אא״כ נ׳ לווכ׳ no serpent bites unless it is set on from above; ואין המלכות …אא״כ נ׳ לה מלעיל nor does government persecute a man, unless it is set on from above.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”